Kto jest uprawniony do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej

Podmiotami uprawnionymi do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002r w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej:

 • hurtownie farmaceutyczne
 • przedsiębiorcy, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • apteki ogólnodostępne
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • punkty apteczne
 • sklepy zielarsko-medyczne
 • sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego
 • sklepy ogólnodostępne
 • lekarze prowadzący:
  a) indywidualną praktykę lekarską,
  b) indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską,
  c) grupową praktykę lekarską w zakresie produktów leczniczych wymienionych w wykazach określonych w przepisach wydanych
  na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne
 • felczerzy — w zakresie produktów leczniczych wymienionych w wykazach określonych w przepisach
  wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne,
  z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie
  felczera (Dz. U. Nr 36, poz. 336, z 1954 r. Nr 57, poz. 284, z 1998 r. Nr 143, poz. 916, z 1999 r. Nr 60,
  poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268);
 • pielęgniarki i położne prowadzące:
  a) indywidualną praktykę pielęgniarską i położniczą,
  b) indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarską i położniczą,
  c) grupową praktykę pielęgniarską i położniczą — w zakresie produktów leczniczych wymienionych w wykazach określonych
  w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57,
  poz. 602 i Nr 89, poz. 969) oraz w zakresie produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, które mogą
  być podane przez pielęgniarki i położne;
 • zakłady lecznicze dla zwierząt oraz lekarze weterynarii prowadzący zarejestrowaną praktykę lekarsko-weterynaryjną w zakresie produktów leczniczych, które będą stosowane wyłącznie w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt i innych gatunków zwierząt
 • szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze, policealne szkoły zawodowe i inne jednostki, których działalność statutowa wymaga posiadania produktów leczniczych.